รถรับจ้าง และเคล็ดลับในความสำเร็จของกิจการ

รถรับจ้าง และความสำเร็จของกิจการขนส่งสินค้า

รถรับจ้าง  รวมถึงการขนส่งสินค้าแบบต่างๆ มีเคล็ดลับอยู่ที่การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้า ซึ่งแนวคิดของการจัดการระบบการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ ทำได้โดยวางแผนเส้นทางการขนส่ง การเดินรถในแต่ละคันให้เหมาะสมที่สุด ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายต่างๆ และความสอดคล้องตามข้อจำกัดต่างๆ เช่น ปริมาณสินค้า, ความจุของกระบะบรรทุก, เวลาในการขนของขึ้นหรือลงจากรถโดยจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กระจายสินค้าที่ต้นทาง ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ทราบจำนวนและตำแหน่งที่ตั้งในแต่ละราย และทราบปริมาณความต้องการสินค้า ที่แน่นอนล่วงหน้าและกลับมาสิ้นสุดทางที่คลัง สินค้าเริ่มต้นโดยมีข้อจำกัดที่ว่าลูกค้าแต่ละรายจะได้รับบริการจากรถขนส่งคันเดียวหรือหลายคันและปริมาณสินค้าที่ต้องจัดส่งต้องไม่เกินความสามารถในการบรรทุกหรือความจุของรถขนส่งคันนั้นๆ รวมทั้งมีเวลาในการวิ่งรถเพื่อส่งสินค้าหรือไปให้บริการลูกค้าที่จำกัดด้วย ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงวิธีการขนส่งสินค้าโดยมีเป้าหมายดังนี้

ปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ รถรับจ้าง รถขนของ ขนส่งสินค้า
ปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ รถรับจ้าง รถขนของ ขนส่งสินค้า

เพื่อกำหนดปริมาณจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมในแต่ละวัน

เพื่อค้นหาสาเหตุของการส่งสินค้าไม่เต็มเที่ยว

เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจรถรับจ้าง อาจศึกษาจากทฤษฎีที่จะช่วยให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นดังเช่นทฤษฎีดังต่อไปนี้

ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ซึ่งว่าด้วยการจัดเส้นทางการขนส่ง และเป็นวิธีที่ผู้ปฏิบัติการด้านธุรกิจขนส่งใช้เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งและระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเส้นทางที่สั้นลง หมายถึง ค่าน้ำมันที่ลดลง, รอบการบรรทุกที่เพิ่มขึ้น และค่าแรงที่ลดลง ซึ่งการเลือกรูปแบบเส้นทางการเดินรถมีความยากเนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก เช่น ระยะทาง, การรอรอคอยลูกค้าและเอกสารเซ็นรับ, การจราจร, ระยะเวลาที่ลูกค้ารับสินค้าได้, ช่วงเวลาห้ามเดินรถ, สภาพถนน, ความล่าช้าของการส่งสินค้าในจุดต่างๆเป็นต้น ส่วนรูปแบบการจัดเส้นทางเดินรถมีรูปแบบหลักๆดังนี้

การแบ่งพื้นที่การบริการรถขนส่งสินค้า หากต้องการให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างประหยัดที่สุด สิ่งที่ต้องทำ คือ การใช้รถขนส่งจำนวนน้อยที่สุด แต่จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ครบถ้วนทุกราย รถขนส่งสินค้าแต่ละคันจึงควรวิ่งไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละวัน

การจัดเส้นทางการเดินรถรับจ้างขนของ การจัดเส้นทางการเดินรถเป็นปัญหาประจำที่อยู่คู่กับบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆมายาวนาน ซึ่งในแต่ละวันจะมีลูกค้าจำนวนหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างต้องการให้เรานำสินค้าไปส่งให้ ปัญหาที่สำคัญ คือจะต้องใช้รถขนส่งกี่คันและควรจะจัดลำดับการส่งสินค้าอย่างไร รถคันไหนควรไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดบ้าง และจะจัดลำดับการส่งสินค้าของลูกค้าแต่ละรายอย่างไร ในทางคณิตศาสตร์แล้วถือว่าปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ เป็นปัญหาที่ยากมาก ๆ ในการที่จะวิเคราะห์หาแผนการเดินรถที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคำสั่งซื้อจากลูกค้าและรถส่งสินค้ามีจำนวนจำกัด แทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะจัดเส้นทางการเดินรถให้ประหยัดที่สุด อย่างดีที่สุดคงทำได้เพียงการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าตรงเวลา ครบถ้วนตามจำนวนใบสั่งซื้อเท่านั้น จากประสบการณ์การทำงาน พบว่าบริษัทหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีกลยุทธ์หรือวิธีการคิดคำนวณที่ชาญฉลาดในการจัดเส้นทางการเดินรถแต่อย่างใด แต่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวและประสบการณ์ของหัวหน้าแผนกหรือเจ้าของธุรกิจในการวางแผนการขนส่งเท่านั้น

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ รถรับจ้าง รถขนของ ขนส่งสินค้า เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับในปรับปรุงการจัดเส้นทางเดินรถเพื่อความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ข้ามชาติและเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้ใช้บริการ รถขนส่งสินค้า ในราคาถูก